Outside the Hussainabad Clock Tower Hallie Swanson: Lucknow, India – August 2018

در دوران نیمه دوم اقامت من  در کلیه ها تنگ شهر لکهنو گشته ام و به جایگاهها تاریخی خیلی جالب سرگردان ام . این شهر یک قسمت مخصوص دل من دارد . امیدوارم که خواهم برگشتن . یکی از صورت های یکتا مراسم معماری شهر لکهنو اِمام باڑاها هستند .

Tagged with: , , ,
Posted in Monthly Reports
Dewa Sharif Hallie Swanson: Lucknow, India – July 2018

  دوران ماه پسش من در شهر لکهنو زندگی کرده ام برای یاد گرفتن زبان فارسی.نام برنام من موسسه آمریکایی مطالعات هند است. این شهر زیبا مهمترین مرکز فرهنگ فارسی هند بود دوران صد هجدهم نوزدهم و بیست و یکم . امروزه وقتی که مردم صحبت می کنند در برای

Tagged with: , , ,
Posted in Monthly Reports
Make a donation
Story Categories
Previous Stories