Dewa Sharif Hallie Swanson: Lucknow, India – July 2018

  دوران ماه پسش من در شهر لکهنو زندگی کرده ام برای یاد گرفتن زبان فارسی.نام برنام من موسسه آمریکایی مطالعات هند است. این شهر زیبا مهمترین مرکز فرهنگ فارسی هند بود دوران صد هجدهم نوزدهم و بیست و یکم . امروزه وقتی که مردم صحبت می کنند در برای

Tagged with: , , ,
Posted in Monthly Reports
Make a donation
Story Categories