image1 Lunch invitation: Anam Rahman, China – May 2017

我在中国住了4个月。上周,我第一次被中国人邀请吃午餐。我的学生多祖父母邀请我吃午餐。最近,我不吃中国的食物因为我试着吃健康的食物。我的学生叫Lucy。那是她的英文名字。我不知道她的中文名字。她的祖父母没有英文名字。这顿午餐很有趣。 wǒ zài zhōng guó zhù le sì ge yuè. shàng zhōu, wǒ dì yī cì beì zhōng guó rén yāoqǐng chī wǔ cān. wǒ de xué shēng de zǔfùmǔ yāoqǐng wǒ chī wǔcān. zuìjin, wǒ bù chī zhōng guó de shí wù yīnweì wǒ shi4 zhe chī jiànkāng de

Tagged with: , , ,
Posted in Monthly Reports
Make a donation
Story Categories