Ellie Destani: Raporti i qershorit, June 2022

photo2Muaji ime e fundit në Kosovë më ka dhënë kohë për të reflektuar mbi përvojën e mrekullueshme që kam pasur. Moti është bërë shumë më i ngrohtë dhe Prishtina po bëhet gjithnjë e më e zënë me vizitat e turistëve dhe diasporës që kthehen në muajt e verës. Është shumë ndryshe nga Prishtina me borë që gjeta në janar.

Shqipja ime është përmirësuar shumë dhe jeta në Kosovë me folës amtare ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Fillimisht, kam luftuar me atë se sa e ndryshme është dialekti kosovar (Gheg) me shqipe standard (Tosk) që ata flasin në Shqipëri dhe japin mësim në tekste shkollore. Megjithatë, unë jam fokusuar në mësimin e shqipes standarde siç e kuptojnë të gjithë këtu. Gjithashtu po e kam shumë më të lehtë të kuptoj dialektin vendas, megjithëse u desh më shumë kohë.

Më kanë pëlqyer shumë projektet vullnetare me të cilat jam përfshirë, veçanërisht me një hapësirë edukative për fëmijët Roma dhe ndihmën në një kopsht komunitar. Këto kanë qenë përvoja shpërblyese dhe gjithashtu të dobishme që do të marr me vete. Unë kam kaluar 6 muaj të mrekullueshëm dhe kam qenë vazhdimisht e impresionuar nga sa mikpritës janë njerëzit këtu dhe nga energjia që ata kanë. Kam bërë disa miq të shkëlqyer dhe kam pasur përvoja që nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen e John Speak Trust, për të cilën jam shumë mirënjohës. Mezi pres të vazhdoj të mësoj shqip dhe nashta edhe më kthehem Prishtinë në të ardhmen.

photo1My final month in Kosovo has given me time to reflect on the amazing experience I have had. The weather has gotten much warmer and Prishtina is becoming more busy with visiting tourists and the diaspora who return in the summer months. It is very different from the snowy Prishtina that I found in January.

My Albanian has improved a lot and living in Kosovo with native speakers has helped enormously. Initially, I struggled with how different the Kosovar (Gheg) dialect is to standard (Tosk) Albanian that they speak in Albania and teach in textbooks. However, I have focussed on learning standard Albanian as everyone here understands it. I also am finding it much easier to understand the local dialect, although it took more time.

I have really enjoyed the volunteering projects I have been involved with, especially with an educational space for Roma children and helping in a community garden. These have been rewarding and also useful experiences I will take with me. I have had an amazing 6 months and have been constantly impressed by how welcoming people are here and the energy they have. I have made some great friends and had experiences that would not be possible without the support of the John Speak Trust, which I am very grateful for. I look forward to continuing to learn Albanian and maybe even moving back to Prishtina in the future.

Posted in Monthly Reports